Tag: Honey

Honey

Honey is from the secret of Bismillahi r-Rahmani r-Rahim.