Tag: Yawmu ‘Arafah

King of Kings ﷻ

Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm. Ayyuha n-nās, “tūbū ilá Llāhi jamī‘a” (24:31). “O people, repent to Allāh ﷻ all of you.”