Audio: 4 Qul Sharif | Recitation by Mawlana Shaykh Nazim ق

Bismillahi r-Rahmani r-Rahim

Recitation of 4 Qul Sharif by Mawlana Shaykh Nazim ق

3× Surah Al-Kafirun  

3× Surah Al-Ikhlas

3× Surah Al-Falaq

3× Surah An-Nas